Sunday, 5 September 2021

1960. Teddi Smith - Playboy’s Playmate of the Month, July 1960 - photo by Edmund Leja - s105

 

1960. Teddi Smith - Playboy’s Playmate of the Month, July 1960 - photo by Edmund Leja

1960. Teddi Smith - Playboy’s Playmate of the Month, July 1960 - photo by Edmund Leja