Wednesday, November 11, 2020

1970. Harlem, New York by Jack Garofalo - s462

 

Jack Garofalo - Harlem, 1970
1970. Harlem, New York by Jack Garofalo