Monday, November 9, 2020

1952. Fashion photo by Georg Oddner, Paris - s456

 

Fashion photo by Georg Oddner, Paris, 1952
Fashion photo by Georg Oddner, Paris, 1952