Wednesday, November 4, 2020

1906. Mit Ghamr, Ad Daqahlia, Egypt (Robert Talbot Kelly) - s378

 

1906. Mit Ghamr, Ad Daqahlia, Egypt (Robert Talbot Kelly)
1906. Mit Ghamr, Ad Daqahlia, Egypt (Robert Talbot Kelly)