Wednesday, June 10, 2020

1979. Sergey Vladimirovich Obraztsov - Soviet postcard - 278


1979. Sergey Vladimirovich Obraztsov - Soviet postcard
1979. Sergey Vladimirovich Obraztsov - Soviet postcard


1979. Sergey Vladimirovich Obraztsov - Soviet postcard -
Artist A. Kruchina
Masters of art. Soviet figures of literature and art1979. Sergey Vladimirovich Obraztsov - Soviet postcard
1979. Sergey Vladimirovich Obraztsov - Soviet postcard